starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Strona główna

A A AWitamy na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Sochaczewie 

  

Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych powiatu sochaczewskiego

 

W związku z kwarantanną narodową zwracam się do Państwa dyrektorów z informacją o podjęciu wzmożonych działań w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych. 

Informuje, że Poradnia zapewnia różnorodne formy wsparcia, w tym możliwość skorzystania z diagnozy, konsultacji i infolinii.

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Siekiera

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice

 

Na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.)

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy pracę w następującym zakresie:

 

 • Od 4 maja 2020 stacjonarne badania diagnostyczne wymagające osobistego stawiennictwa osoby badanej  prowadzone z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego tylko w sytuacji konieczności wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

W pozostałych przypadkach stacjonarne diagnozy są zawieszone do odwołania.

 • Działania diagnostyczne niewymagające osobistego stawiennictwa osoby badanej będą wykonywane zdalnie.
 • W celu potwierdzenia wizyty w poradni prosimy kontaktować się z sekretariatem lub specjalistą prowadzącym sprawę. Każde bezpośrednie spotkanie w Poradni powinno zostać ustalone telefonicznie i  potwierdzone po telefonicznym zebraniu wywiadu epidemiologicznego.
 • Wszystkie zajęcia grupowe oraz terapie indywidualne nadal odbywają się w formie zdalnej.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Dyrektor i pracownicy poradni

 

 

Organizacja pacy z dzieckiem podczas badania:

 • Wszystkie wizyty w poradni muszą być wcześniej uzgodnione telefonicznie.
 • Po  ustaleniu terminu przeprowadzenia bezpośredniej diagnozy dziecka w ciągu kilku dni przed rozpoczętą diagnozą wyznaczony do jej przeprowadzenia diagnosta kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka i przeprowadza wywiad niezbędny do dalszego postępowania diagnostycznego. Informuje także rodzica o procedurach obowiązujących w poradni.
 • W kolejnych dniach po spotkaniu diagnostycznym z dzieckiem diagnosta

informuje telefonicznie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o wynikach diagnozy i wypełnia z rodzicem (również telefonicznie) niezbędną dokumentację.

 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą z poradni i do poradni niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Gabinety w poradni są  wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie diagnozy.
 • Poradnia prowadzi taką organizację pracy, która w znacznym stopniu uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych osób badanych i ich rodziców czy opiekunów.

 

 • Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mają zachować dystans w odniesieniu do pracowników poradni, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej (korytarz główny poradni). W korytarzu na jedno dziecko oczekiwać może tylko jedna osoba.  
 • Rodzice lub opiekunowie obowiązkowo maja mieć założone rękawiczki ochronne jednorazowe oraz maseczki lub przyłbice zasłaniające nos i usta.
 • W badaniach uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do poradni przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.
 • Dziecko oraz opiekun wchodzący do poradni podlega obowiązkowemu zdalnemu pomiarowi ciepłoty ciała wykonywanemu przez diagnostę.
 • Po wejściu na korytarz poradni dziecko i opiekun obowiązkowo dokonują dezynfekcji dłoni.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do poradni.
 • Przebywanie w budynku poradni osób postronnych jest zabronione.

 

 

 

 

Adresy kontaktowe poszczególnych specjalistów:

 

Aleksandra Siekiera- p.o. dyrektora Poradni

asiekiera.ppp@gmail.com

 

Ludmiła Urbaniak - psycholog  lurbaniak.ppp@gmail.com

Kamil Duda - psycholog  kduda.ppp@gmail.com

Lena Brożyna-Podsiadły  lbrozynapodsiadly.ppp@gmail.com

Dorota Klawenek - psycholog  dklawenek.ppp@gmail.com

Beata Krajewska - psycholog  bkrajewska.ppp@gmail.com

Adrianna Szczepanik - psycholog  aszczepanik.ppp@gmail.com

Monika Królikowska - psycholog  mkrolikowska.ppp@gmail.com

Katarzyna Wiśniewska - psycholog  kwisniewska.ppp@gmail.com

Elżbieta Bolimowska - pedagog  ebolimowska.ppp@gmail.com

Ewelina Daniłowicz - pedagog, logopeda  edanilowicz.ppp@gmail.com

Joanna Dmoch - pedagog, logopeda  jdmoch.ppp@gmail.com

Angelika Fronczak - terapeuta SI  afronczak.ppp@gmail.com

Danuta Gołkowska - pedagog  dgolkowska.ppp@gmail.com

Iwona Sikorska - pedagog  isikorska.ppp@gmail.com

Sylwia Szymańska - terapeuta SI  sszymanska.ppp@gmail.com

Anna Turbiarz - pedagog  aturbiarz.ppp@gmail.com

Katarzyna Waracka - pedagog  kwaracka.ppp@gmail.com

Ewa Żmijewska - pedagog, logopeda  ezmijewska.ppp@gmail.com

 

 

 

 

 

Sekretariat czynny dla interesantów:

poniedziałek 10-16

wtorek, środa, czwartek, piątek 10-15

Przyjmowanie wniosków do Zespołu Orzekającego w poniedziałki w godzinach 8-16

 

 

  

  

Zapraszamy do naszej placówki przy ul. J. Piłsudskiego 51 w Sochaczewie, na tyłach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, wejście od ul. Głowackiego. 

 

Kontakt telefoniczny 0-46 862 52 19

 

 

 

 

 18885 odwiedzin