starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego - „TwórCzyStwór – wyraź swoje emocje kreatywnie”

19-04-2022 10:29

A A A

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie, partnerem zaś Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie

 1. marsz. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew, tel./faks: 46 862 52 19,

          e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

 

Cele Konkursu

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz emocji,
 • pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat znaczenia emocji,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów,
 • zaangażowanie dzieci i młodzieży w atrakcyjne i kreatywne formy spędzania wolnego czasu w pandemii.

Uczestnictwo w Konkursie

Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

 • dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 • dzieci z klas I - III szkoły podstawowej
 • dzieci z klas IV- VIII szkoły podstawowej,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Założenia organizacyjne

 • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 • Prace powinny być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego).
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane).
 • Format pracy - A4.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
 • Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Rodzic/opiekun prawny zgłaszając uczestnictwo swojego dziecka do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego dziecka (zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatora na potrzeby informowania o wynikach konkursu. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. Każdy, kto bierze udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Rodzic i/lub opiekun uczestnika ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
  a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagrody zwycięzcom. Dane osobowe oraz wizerunek zwycięzców mogą zostać również wykorzystane w celu promocji Konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu.
 • Do zgłoszonych prac należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci na potrzeby Konkursu, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na udział dziecka w Konkursie. Brak podpisanych oświadczeń uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie i spowoduje odrzucenie pracy – oświadczenie stanowi załącznik do regulaminu.

Termin i miejsce składania prac

 • Prace należy składać w sekretariacie Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub listownie na adres Poradni.
 • Prace powinny być dodatkowo opatrzone dopiskiem „Powiatowy Konkurs Plastyczny TwórCzyStwór – wyraź kreatywnie swoje emocje”.
 • Termin dostarczenia prac upływa 05.2022 r.
 • Prace, które zostaną dostarczone do Poradni po wyznaczonym terminie lub, które będą przygotowane niezgodnie z regulaminem, nie będą podlegały ocenie.

Ocena prac konkursowych

 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Prace będzie oceniać komisja konkursowa złożona z pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie a także przedstawiciela Starostwa.
 • Komisja wybierze zwycięskie i wyróżnione prace w każdej grupie wiekowej.
 • Dostarczone prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Prace oceniane będą pod względem:
 1. zgodności z tematem i celami Konkursu,
 2. walorów artystycznych (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
 3. estetyki i oryginalności pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do końca maja 2022r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych laureata Konkursu oraz danych osób wyróżnionych, a także prawo do zamieszczania tych danych w mediach oraz na stronie internetowej organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
 • O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni
  w późniejszym terminie.

Nagrody

 • Przewiduje się przyznanie nagrody głównej i wyróżnień w każdej z kategorii wiekowej.
 • Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

 

Inne postanowienia

 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie - ppp.powiatsochaczew.pl, na stronie internetowej Starostwa – www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
 • Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora za nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu: Lena Brożyna-Podsiadły, Anna Turbiarz.

Administratorem Danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  z siedzibą w Sochaczewie reprezentowana przez Dyrektora, 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 email: ppp.sochaczew@wp.pl

43451 odwiedzin