starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Regulamin konkursu "Kolorowa Ortografia"

21-04-2023 22:32

A A A

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

pt.Kolorowa ortografia

 

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie, partnerem zaś Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie

ul. marsz. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew, tel./faks: 46 862 52 19,

e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

 

Cele Konkursu

 • aktywizowanie uczniów do poznawania i utrwalania reguł ortograficznych,

 • kształtowanie nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną,

 • rozwijanie kompetencji ortograficznych,

 • wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów,

 • zaangażowanie dzieci i młodzieży w atrakcyjne i kreatywne formy spędzania wolnego czasu w pandemii.

Uczestnictwo w Konkursie

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu sochaczewskiego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci z klas I - III szkoły podstawowej,

 • dzieci z klas IV- VIII szkoły podstawowej,

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Założenia organizacyjne

 • Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną zawierającą rebus ortograficzny.

 • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

 • Prace powinny być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego).

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane).

 • Format pracy - A4.

 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.

 • Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 • Rodzic/opiekun prawny zgłaszając uczestnictwo swojego dziecka do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego dziecka (zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatora na potrzeby informowania o wynikach konkursu. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. Każdy, kto bierze udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Rodzic i/lub opiekun uczestnika ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne.

 • Dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
  a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagrody zwycięzcom. Dane osobowe oraz wizerunek zwycięzców mogą zostać również wykorzystane w celu promocji Konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu
  .

 • Do zgłoszonych prac należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci na potrzeby Konkursu, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na udział dziecka w Konkursie. Brak podpisanych oświadczeń uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie i spowoduje odrzucenie pracy – oświadczenie stanowi załącznik do regulaminu.

Termin i miejsce składania prac

 • Prace należy składać w sekretariacie Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub listownie na adres Poradni.

 • Prace powinny być dodatkowo opatrzone dopiskiem „Powiatowy Konkurs Plastyczny Kolorowa ortografia”.

 • Termin dostarczenia prac upływa 12.05.2023r.

 • Prace, które zostaną dostarczone do Poradni po wyznaczonym terminie lub, które będą przygotowane niezgodnie z regulaminem, nie będą podlegały ocenie.

Ocena prac konkursowych

 • Konkurs jest jednoetapowy.

 • Prace będzie oceniać komisja konkursowa złożona z pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie a także przedstawiciela Starostwa.

 • Komisja wybierze zwycięskie i wyróżnione prace w każdej grupie wiekowej.

 • Dostarczone prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 • Prace oceniane będą pod względem:

 1. zgodności z tematem i celami Konkursu,

 2. walorów artystycznych (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),

 3. estetyki i oryginalności pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do końca maja 2023r.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych laureata Konkursu oraz danych osób wyróżnionych, a także prawo do zamieszczania tych danych w mediach oraz na stronie internetowej organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 • O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni
  w późniejszym terminie.

Nagrody

 • Przewiduje się przyznanie nagrody głównej i wyróżnień w każdej z kategorii wiekowej.

 • Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

 

Inne postanowienia

 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie - www.ppp.powiatsochaczew.pl, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.

 • Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 • Konkurs może zostać zorganizowany przy wsparciu sponsorów.

 • Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu: Anna Turbiarz, Lena Brożyna-Podsiadły.

Administratorem Danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Sochaczewie reprezentowana przez Dyrektora, 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 email: ppp.sochaczew@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu

 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Kolorowa ortografia”.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51

96-500 Sochaczew

tel./ faks: 046 862 52 19

e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Kolorowa ortografia”

 

Dane autora pracy:

 1. Imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa: ………………………………………………….

 2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………

 3. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………

 4. Rozwiązanie rebusu: …………………………………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora na potrzeby konkursu plastycznego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) stosownie do pkt. V ust. 6 regulaminu konkursu plastycznego
pt. „Kolorowa ortografia”.

 

 

............................................................................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie proszę przykleić na rewersie pracy konkursowej.

OŚWIADCZENIE

Przystępując do Konkursu, przekazuję moją pracę / (pracę mojego dziecka) oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka na potrzeby promocji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sochaczewie. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

                           

   ……………………………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego autora pracy)PISEMNA ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

 ………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kolorowa ortografia” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

 

………………………………                       ……….….…………………………………….

miejscowość i data                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

43442 odwiedzin