starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Konkurs "Z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku po babci i dziadku"

14-12-2023 16:02

A A A

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

„Z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku po babci i dziadku”

organizowanego pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew, tel./faks: 46 862 52 19, e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

 

Cele Konkursu

 1. Aktywizowanie uczniów do twórczej oceny ich relacji z bliskimi dorosłymi,
 2. Wzmacnianie więzi rodzinnych, wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 3. Wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
 4. Rozwijanie świadomości dobytku fizycznego, emocjonalnego i psychicznego mającego korzenie w domu rodzinnym jako czynnika wspierającego ochronę i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 5. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w atrakcyjne i kreatywne formy spędzania wolnego czasu.

 

Uczestnictwo w Konkursie

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych z powiatu sochaczewskiego.

Założenia organizacyjne

 1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat umiejętności lub wartości, jaką przekazali mu dziadkowie.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 3. Prace powinny być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego).
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane).
 5. Format pracy - A4.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
 7. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Rodzic/opiekun prawny zgłaszając uczestnictwo swojego dziecka do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego dziecka, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy (załącznik nr 1).
 9. Do zgłoszonych prac należy dołączyć również oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Konkursie oraz o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, a także zgodę na przeniesienie praw autorskich pracy na rzecz organizatorów Konkursu  (załącznik nr 2).
 10. Brak podpisanych oświadczeń o których mowa w pkt. 9 i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie i spowoduje odrzucenie pracy.

 

Na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu, jego promocji oraz promocji i osiągnieć jego uczestników dane osobowe laureata  konkursu i osób wyróżnionych mogą być udostępnione na stronie internetowej: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz w mediach, prasie lokalnej, na co zgłaszający wyraża zgodę (załącznik nr 3).

 

Termin i miejsce składania prac

 1. Prace należy składać w sekretariacie Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub listownie na adres Poradni.
 2. Prace powinny być dodatkowo opatrzone dopiskiem „Konkurs Plastyczny Z pokolenia na pokolenie”.
 3. Termin dostarczenia prac upływa 19.01.2024r.
 4. Prace, które zostaną dostarczone do Poradni po wyznaczonym terminie lub które będą przygotowane niezgodnie z regulaminem, nie będą podlegały ocenie.

Ocena prac konkursowych

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Prace będzie oceniać komisja konkursowa złożona z pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.
 3. Komisja wybierze zwycięskie i wyróżnione prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I-III,
  • uczniowie klas IV-VIII,
 4. Dostarczone prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 5. Prace oceniane będą pod względem:
 • zgodności z tematem i celami Konkursu,
 • walorów artystycznych (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
 • estetyki i oryginalności pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Powiadomienie telefoniczne zwycięzców o wynikach konkursu nastąpi do dnia 31.01.2024r.
 2. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się dnia 05.02.2024r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych laureatów Konkursu oraz danych osób wyróżnionych, a także prawo do zamieszczania tych danych w mediach, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej organizatora i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Nagrody

 1. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej i wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III,

- uczniowie klas IV-VIII,

 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

 

 

 

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew, tel./faks: 46 862 52 19, e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Poradnia Sochaczew” lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

           -  art. 6 ust. 1 lit. a i f  RODO tj. na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, którym jest                        przeprowadzenie, promowanie i udokumentowanie konkursu plastycznego, pt. „Z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku                po babci i dziadku”,

           - art. 6 ust.1 lit a RODO publikacji danych osobowych laureata konkursu oraz osób wyróżnionych na stronie internetowej prowadzonej                     przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie, stronie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, w mediach, prasie lokalnej                 (na podstawie udzielonej zgody)

           - art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,  będące realizacją prawnie                 uzasadnionego interesu administratora,

 1. Dane uczestnika konkursu przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągniecia celów wskazanych powyżej  a także godnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a na stronie internetowej do końca 2025 r.
 2. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, osoby odwiedzające stronę internetową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Do danych osobowych uczestnika konkursu mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.
 3. Osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO  (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w konkursie organizowanym przez Administratora.

 

 1. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Inne postanowienia

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie - ppp.powiatsochaczew.pl
 3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
 4. Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 6. Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora za nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu: Beata Krajewska, Agnieszka Lotkowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu

 

 

imię

 

 

nazwisko

 

 

wiek

 

 

Szkoła, klasa

 

 

Imię i nazwisko

rodzica/opiekuna prawnego

 

 

nr telefonu kontaktowego

do rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie w ramach Konkursu plastycznego pt. „Z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku po babci i dziadku”.

Zgoda obowiązuje przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, nie dłużej niż do czasu jej odwołania, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej zgody.

 

 

……………………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)       

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

OŚWIADCZENIA

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………….………………………….

                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka)

 

w Konkursie Plastycznym „Z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku po babci i dziadku” organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

 

                                                                                                                 ……….….…………………………………….

                                                                                                                  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

Przystępując do Konkursu, przekazuję pracę mojego dziecka oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi (oświadczenie proszę przykleić na rewersie dostarczonej pracy).                   

……………….……….……………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Załącznik nr 3 do regulaminu

 

 

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie danych osobowych mojego dziecka                                     

 

……………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w postaci:

 • imienia, nazwiska, wieku
 • klasy, nazwy szkoły do której uczęszcza
 • wizerunku

 

uzyskanych w związku z konkursem plastycznym, pt. „Z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku po babci i dziadku” i ich udostępnienie na:

 • stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie
 • stronie internetowej organu prowadzącego, tj. Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
 • w mediach, prasie lokalnej

 

w celu promowania konkursu oraz osiągnięć jego uczestników.

Zgoda obowiązuje przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, nie dłużej niż do czasu jej odwołania, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej zgody.

Wizerunek oraz pozostałe dane osobowe nie mogą być użyte w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

 

.........................................................                            ................................................................................

                                     data                                                                           Imię i nazwisko (podpis) rodzica/opiekuna prawnego

 

43442 odwiedzin