starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Zasady przyjęć

A A A

Zasady objęcia dzieci pomocą terapeutyczną Poradni – rok szkolny 2015/2016.

 1. Rodzice mogą zapisywać dzieci na listy rezerwowe.
 2. W sytuacji wolnych miejsc terapeuci będą kontaktować się w sprawie przyjęcia dziecka na terapię.
 3. W przypadku, kiedy terapeuci Poradni nie skontaktują się do końca roku szkolnego, należy potwierdzić (telefonicznie lub osobiście) aktualność zgłoszenia dziecka na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 w ostatnim tygodniu sierpnia 2016r.
 4. Dzieci, które, zgodnie z zaleceniem terapeuty, powinny kontynuować terapię również w roku szkolnym 2016/2017 powinny być zgłoszone przez rodziców (osobiście lub telefonicznie) w ostatnim tygodniu sierpnia 2016r.
 5. Na zajęcia będzie przyjmowana ograniczona grupa dzieci  w liczbie, która umożliwi  Poradni zapewnienie prowadzenia efektywnych oddziaływań terapeutycznych i zgodnie z możliwościami placówki.
 6. W pierwszej kolejności pomocą terapeutyczną będą objęte dzieci, które:

- mogą brać udział w zajęciach zgodnie z obowiązującym Regulaminem poszczególnych form terapii, np. ze względu na kryterium wieku,

- zgodnie z zaleceniem terapeuty powinny kontynuować terapię,

- nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych na terenie przedszkola/szkoły,

- w opinii wydanej przez Poradnię zalecono zajęcia terapeutyczne na terenie naszej placówki.

 1. Zajęcia terapeutyczne w Poradni są prowadzone zgodnie z uzgodnionym z rodzicami dziecka kontraktem.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

    W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SOCHACZEWIE

   TERAPIA PROWADZONA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

  1. Podstawę do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI stanowi aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej.
  2. Diagnozę integracji sensorycznej przeprowadzamy u dzieci w wieku od 4 roku życia do 8 lat i 11 miesięcy.
  3. Na zajęcia przyjmujemy dzieci zamieszkujące lub uczęszczające do placówek w rejonie działania naszej Poradni.
  4. Nie przyjmujemy dzieci, które uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych oraz placówkach NFZ.
  5. Na terapię przyjmujemy dzieci z: trudnościami szkolnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci z ADHD, z trudnościami w koncentracji uwagi.
  6. W szczególnych przypadkach terapeuta integracji sensorycznej ma prawo prosić rodzica o doniesienie zaświadczenia lekarskiego od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia). W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową lub wadą postawy wskazane jest doniesienie przez rodziców zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w terapii od lekarza ortopedy lub rehabilitanta.
  7. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 4 lat maksymalnie do 9 roku życia. Dzieci do 5 roku życia mają pierwszeństwo.
  8. Na zajęcia przyjmowane są tylko dzieci z głęboką dysfunkcją procesów integracji sensorycznej. O głębokich zaburzeniach SI mogą świadczyć:
  - nie w pełni zintegrowane odruchy niemowlęce ATOS i TOB, STOS,- znacznie zaburzone przetwarzanie bodźców przedsionkowo – proprioceptywnych (niepewność grawitacyjna lub podwrażliwość przedsionkowa),- znacznie zaburzona równowaga statyczna i dynamiczna,- znacznie zaburzona koncentracja uwagi.10. Rodzice mogą zapisywać dzieci na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego. Zapisy na terapię SI prowadzone są w sekretariacie Poradni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu - aktualną diagnozę SI.12. O zakwalifikowaniu się dziecka na zajęcia terapeutyczne zadecyduje Komisja złożona z terapeutów SI, powoływana w sierpniu każdego roku przez Dyrektora Poradni. Na podstawie złożonych dokumentów powołany przez Dyrektora Poradni zespół określi listę osób przyjętych na zajęcia.14. Pierwszy termin spotkania terapeutycznego będzie ustalony odgórnie i podany rodzicowi drogą telefoniczną. Zajęcia rozpoczną się od miesiąca września.16. Okres prowadzenia terapii wynosi maksymalnie od 6 miesięcy do 2 lat. O zakończeniu zajęć terapeutycznych decyduje terapeuta.18. Dwie kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają skreślenie z listy uczestników i zakończenie terapii. W sytuacji braku współpracy z rodzicem terapia może zostać przerwana – brak kontynuacji ćwiczeń na terenie domu.20. W trakcie terapii nie wolno spożywać dziecku cukierków, gum, napojów itd.22. W czasie prowadzenia zajęć terapeutycznych rodzic jest zobowiązany przebywać na terenie Poradni.Terapeuci integracji sensorycznej - K. Waracka. S. Szymańska
 1. 23. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka przed i po zajęciach terapeutycznych oraz w trakcie prowadzenia rozmowy z terapeutą po zakończonych zajęciach terapeutycznych.
 2. 21. Zajęcia terapeutyczne odbywają się bez obecności rodzica na sali terapeutycznej. Tylko w uzasadnionych przypadkach wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, na sali terapeutycznej może przebywać rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku, kiedy zachowanie dziecka zagraża jego bezpieczeństwu terapeuta może przerwać prowadzenie terapii i udzielić rodzicowi instruktażu do pracy z dzieckiem na terenie domu.
 3. 19. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój. Dzieci wchodzą na salę terapeutyczną bez obuwia.
 4. 17. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach, w tym o chorobie dziecka. Dzieci chore przyprowadzane przez rodziców na zajęcia terapeutyczne nie będą na nie przyjmowane - zgodnie z podpisanym przez rodziców na pierwszych zajęciach terapeutycznych oświadczeniem.
 5. 15. Terapia SI będzie odbywać się raz w tygodniu, czas trwania zajęć 45 minut – 50 minut. W przypadku młodszych dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami czas zajęć terapeutycznych powinien być dostosowany do wydolności wysiłkowej dziecka – o czasie trwania zajęć decyduje terapeuta prowadzący terapię. Po zajęciach z integracji sensorycznej terapeuta przekaże rodzicom instruktaż do pracy z dzieckiem na terenie domu – rodzice są zobowiązani prowadzić zalecone ćwiczenia na terenie domu.
 6. 13.Lista dzieci przyjętych na zajęcia będzie dostępna w sekretariacie Poradni w pod koniec sierpnia każdego roku. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.
 7. 11.Nabór na zajęcia odbywać się będzie raz w roku –w sierpniu, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją dzieci zgłoszonych na zajęcia i zadecydowaniu, które z dzieci kwalifikują się do udziału w terapii.
 8. 9.W przypadku dzieci z niewielkimi dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej rodzice po przeprowadzonym badaniu w zakresie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej uzyskują instruktaż do prowadzenia zajęć na terenie domu.
 9. - znacznie zaburzony poziom pobudzenia (zdecydowanie podwyższony lub obniżony),
 10. - znaczne problemy z praksją (ogólna niezdarność ruchowa, poważne trudności w uczeniu się motorycznym, brak umiejętności naśladownictwa, trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała, trudności w koordynacji ruchów obu stron ciała),
 11. - znacznie zaburzone napięcie mięśniowe (zdecydowanie obniżone lub podwyższone),

   TERAPIA PROWADZONA METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci w wieku od 2 lat do lat 7, po wcześniejszej konsultacji z osobami prowadzącymi lub po wskazaniach w  opinii bądź w orzeczeniu.

 

   TERAPIA PROWADZONA METODĄ EEG Biofeedback

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci od klasy IV szkoły podstawowej z problemami w koncentracji uwagi, wycofujące się, z ADHD, z dysleksją, z moczeniem nocnym, które posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej placówki specjalistycznej z zaleceniem takiej formy terapii.

 

   PROGRAM „Ortograffiti”

Na zajęcia przyjmowane będą:

- dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

   ZAJĘCIA DLA DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci po odbytej indywidualnej konsultacji psychologicznej od klasy I do klasy III szkoły podstawowej.

 

  ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNYMI

Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą:

- dzieci z klas”0” do klasy II szkoły podstawowej, z trudnościami adaptacyjnymi (dzieci nieśmiałe, wycofane), po indywidualnej konsultacji psychologicznej.

 

  ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Na zajęcia przyjmowane będą:

- dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej i  klas gimnazjalnych,

- dzieci nieśmiałe, z obniżonym poczuciem własnej wartości, z dużymi trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej i oceny, przejawiające problemy w kontaktach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami , jak i z osobami dorosłymi.

 

41312 odwiedzin