starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Opis proponowanych zajęć

A A A

1. Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu, wzroku i mowy – program przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 lat. W ramach programu będą przeprowadzane badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy na terenie placówek i Poradni. Celem programu jest wczesne wykrywanie zaburzeń narządów zmysłów i planowanie działań terapeutycznych w tym zakresie. Badania przesiewowe w bieżącym roku szkolnym będzie prowadziła: surdologopeda- Ewa Grzybowska, logopeda- Joanna Dmoch.

2. Terapia metodą EEG BioFeedback. - jest to propozycja dla dzieci z klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum. Do udziału w zajęciach kwalifikowane będą dzieci mające objawy nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w koncentracji uwagi lub zaburzeń zachowania, które posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej specjalistycznej z zaleceniem takiej formy terapii. Mogą to być również dzieci, które po konsultacji u psychologa lub pedagoga z Poradni otrzymały takie zalecenie. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka na terapię podejmuje specjalista po spotkaniu z rodzicem i dzieckiem. Zajęcia prowadzić będą: Ludmiła Urbaniak, Anna Turbiarz, Ewa Grzybowska.

3. Terapia metodą Integracji Sensorycznej - metoda terapii SI w pierwszej kolejności skierowana jest do uczniów z trudnościami w uczeniu się. Może być stosowana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z: MPD ( przy braku przeciwwskazań lekarskich), niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera, jak również dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 lat) i w młodszym wieku szkolnym ( do klasy III szkoły podstawowej), mające przeprowadzoną wcześniej diagnozę w zakresie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej, przez kwalifikowanego terapeutę SI. Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się raz na dwa tygodnie. Terapię metodą SI prowadzą: Katarzyna Waracka 

4. Zajęcia prowadzone "Programem ćwiczeń integrujących do zajęć ruchowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" według założeń dr Sally Goddard - program opracowany został w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej (INPP) w Wielkiej Brytanii. Polega na wykonywaniu serii ruchów rozwojowych, które wykonuje dziecko w pierwszym roku życia. Skierowany jest do dzieci: z dysfunkcjami ruchowymi (w tym z zaburzeniami równowagi, przekraczaniem linii środkowej ciała, koordynacji ruchowej), z opóźnionym rozwojem mowy, z dyspraksją, z dysfunkcjami percepcji wzrokowej i słuchowej, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Celem programu jest: doskonalenie koordynacji ruchowej, umiejętności równoważnych, integracja odruchów pierwotnych, usprawnianie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała itd. Zajęcia prowadzi:  Katarzyna Waracka

 

 1. Zajęcia grupowe dla młodszych dzieci z nadpobudliwością psychoruchową - zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat. Ogólnym celem zajęć jest nauka radzenia sobie z nadmiernie przeżywanym napięciem psychofizycznym oraz poprawa funkcjonowania dziecka w kontaktach społecznych. Będzie to cykl oddziaływań o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym pomagającym w konstruktywnym przystosowaniu się do wymagań otaczającego świata. Zajęcia odbywają się raz na 2 tygodnie.
  Prowadzące: Katarzyna Wiśniewska i Agnieszka Lotkowska.

  6. Program „Ortograffiti” – grupowe zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla klas IV-VI. W zajęciach uczestniczą uczniowie skierowani po badaniach psychologiczno-pedagogicznych. Zajęcia prowadzi: Joanna Dmoch.

  7. Zajęcia prowadzone „Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” - zajęcia charakteryzują się stałą strukturą, chociaż poszczególne spotkania są zróżnicowane pod względem treści, w zależności od potrzeb uczestników. Ćwiczenia - relacje oparte są na twórczym wykorzystaniu ruchu, kontakcie fizycznym oraz nawiązywaniu więzi emocjonalnych i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. W trakcie zajęć rodzice ćwiczą z dziećmi w parach. W bieżącym roku szkolnym spotkania terapeutyczne odbywać się będą w piątki. Zajęcia prowadzić będą: Katarzyna Waracka i Magdalena Kuśmierek.

  8. Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych - tocyklzajęć grupowych dla dzieci z klas „0” – II mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji społecznych, nieśmiałych, wycofanych, niepewnych swoich możliwości i umiejętności, często o niskiej samoocenie, nie radzących sobie ze swoimi emocjami, szczególnie w obliczu nowych, trudnych sytuacji. Celem terapii jest wzmocnienie samooceny u dzieci, zwiększenie inteligencji emocjonalnej, pewności siebie, nauczenie odnajdywania się w nowych sytuacjach, uwierzenie w swoje możliwości, radzenie sobie z emocjami, szczególnie tymi trudnymi, zwiększenie otwartości społecznej. Zajęcia odbywają się raz na 2 tygodnie, prowadzą: Ludmiła Urbaniak, Iwona Sikorska

 

 1. Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych - zajęcia kierowane są do dzieci, u których można stwierdzić obniżenie precyzji i szybkości ruchów docelowych; małą wyćwiczalność w zakresie ruchów drobnych związaną z nadmiernym lub małym napięciem mięśni oraz brakiem koordynacji wzrokowo ruchowej palców, dłoni i przedramienia; niechęć do podejmowania czynności manualnych, samoobsługowych, posługiwania się prostymi narzędziami, a także trudności szkolne (zaburzona grafomotoryka, tempo pisania). Terapia ręki ma na celu usprawnianie tych funkcji percepcyjno-motorycznych dzięki, którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi, a także doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki. Zajęcia prowadzić będzie: pedagog, logopeda, terapeuta SI -  .
 2. Szkoła dla rodziców i wychowawców – Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” – program obejmować będzie cykl zajęć warsztatowych, 10-11 spotkań rozwijających i doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców i wychowawców. Warsztaty prowadzić będzie: psycholog - Katarzyna Wiśniewska, psycholog - Agnieszka Jankowska.

  11. Zajęcia socjoterapii - Zajęcia przeznaczone dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum, którzy przejawiają trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, chcą lepiej poznać siebie, swoje mocne strony i potencjały, zwiększyć wiarę we własne możliwości oraz nabyć umiejętność kontroli swoich emocji. Prowadzą: Iwona Sikorska i Adrianna Szczepanik.

 

 1. Trening Umiejętności Społecznych - Zajęcia Treningu Umiejętności adresowane są do uczniów klas I-III oraz klas IV-VI, ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera. Spotkania odbywają się co tydzień w grupach 4-5 osób. Celem zajęć TUS jest wspieranie uczestników w nabywaniu podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych, co pozwoli im na efektywniejsze funkcjonowanie w grupie, skuteczniejsze nawiązywanie relacji z innymi osobami oraz coraz lepsze rozumienie przeżywanych emocji. Prowadzący: Ewelina Daniłowicz i Katarzyna Waracka oraz Agnieszka Lotkowska i Kamil Duda.


 

 

44245 odwiedzin