starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Koncepcja pracy

A A A

I. Misja Poradni

Nasza Poradnia jest placówką, w której dzieci i młodzież otrzymują pomoc psychologiczno - pedagogiczną ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju, a także na znalezienie oraz wykorzystywanie możliwości i mocnych stron.

Towarzyszymy rodzinie, opiekunom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Poprzez terapię i poradnictwo udzielamy im wsparcia w pełnionych przez nich funkcjach.

Służymy pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu ścieżki zawodowej.

W środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli przedstawiamy ofertę edukacji prozdrowotnej. Wychodząc naprzeciw problemom społecznym podejmujemy szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień.

Zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe, bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne środki audiowizualne.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oraz o przestrzeganie podstawowych wartości etycznych: uczciwości, rzetelności, tolerancji oraz o zachowanie tajemnicy zawodowej.

Zespół nasz jest kreatywny, otwarty na potrzeby klientów i współpracowaników. Dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie warsztatu pracy oraz o wymianę doświadczeń w zespole. Zdając sobie sprawę z faktu, że na efekty naszych działań ma również wpływ atmosfera w miejscu pracy, dbamy o pozytywne relacje między nami.

Podmiotem naszych oddziaływań jest człowiek i jego dobro jest naszym nadrzędnym celem.

Wizja Poradni

Poradnia świadczy usługi na rzecz lokalnego środowiska - powiatu sochaczewskiego. Zespół naszych specjalistów niesie pomoc psychologiczną i pedagogiczną dzieciom, młodzieży, a także ich rodzinom, opiekunom i nauczycielom. Zwracamy szczególnie uwagę na: wczesną interwencję i stymulowanie rozwoju dziecka, działania profilaktyczne i pomoc młodzieży z grup ryzyka, terapię zaburzeń rozwojowych, zauważanie i rozwijanie drzemiących potencjałów u dzieci i młodzieży.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z wszelkich form opieki z pełnym zaufaniem do naszej wiedzy, fachowości oraz kompetencji. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizacji tych zadań, nastawieni twórczo, chętni do dalszego rozwijania i doskonalenia zawodowego.

Z szacunkiem, uwagą i zrozumieniem pochylamy się nad powierzonymi nam problemami. W naszej pracy diagnostyczno - terapeutycznej kierujemy się uniwersalnym systemem wartości i poszanowaniem godności człowieka. Działamy według zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Człowieka.
Kadrę naszej placówki tworzy zespół osób otwartych na problemy, jakie niesie ze sobą współczesna rzeczywistość. Poradnia znana jest w środowisku, jako placówka oferująca pomoc dziecku, rodzinie i szkole na wysokim poziomie jakości, co sprzyja temu, że zgłasza się bardzo duża liczba osób zainteresowanych korzystaniem z naszych usług.
Aktywnie włączamy się do działań na rzecz środowiska w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Podejmujemy intensywną współpracę z placówkami oświatowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Cele główne

Poradnia realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przyjętym statutem.

Głównym celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspieranie rodziców i nauczycieli w pełnieniu funkcji dydaktycznych i wychowawczych.

Za cele główne przyjętej Koncepcji Pracy Poradni uznaje się:

1. Realizacje potrzeb osób korzystających z oferty Poradni, w sposób umożliwiający ich rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości oraz nabywanie wiadomości i umiejętności zgodnie ze swoimi potrzebami.

2. Wprowadzanie zmian jakościowych uwzględniających podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Planowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych przebiegających w Poradni w oparciu o systematyczny monitoring ich efektywności.

4. Działania służące wyrównywaniu szans dostępności oferty Poradni.

5. Współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wypracowania interdyscyplinarnych, optymalnych rozwiązań służących dziecku i rodzinie.

6. Systematyczne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej gwarantujace wysoką jakość świadczonej pomocy.

7. Rozwój w zakresie dostosowywania możliwości kadrowych i lokalowych do potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz jak najwyższego poziomu jakości pracy placówki.

Założenia szczegółowe

Cele główne Poradnia osiąga poprzez realizację następujących zadań:
1. Systematyczną analizę stopnia realizacji potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz doskonalenie i modyfikowanie oferty z uwzględnieniem pozyskiwanych wniosków poprzez uwzględnianie form pracy, które przynoszą oczekiwane rezultaty i cieszą się największym zainteresowaniem.
2. Podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie standardu jakości pracy diagnostycznej i terapeutycznej Poradni.
3. Udzielanie kompleksowej pomocy dziecku w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej diagnozy ryzyka nieprawidłowego rozwoju.
4. Wdrażanie nowych, specjalistycznych i kompleksowych form pomocy dziecku i rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, zwiększanie zakresu terapii wspomagających.
5. Udzielanie pomocy dziecku i rodzinie przy współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces wychowania i edukacji.
6. Udzielanie szerokiej pomocy szkołom i placówkom w zakresie wdrażania zmian obejmujących pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia jakości pracy, uwzględniającymi zmiany w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkołach i placówkach.
8. Podejmowanie działań zwiazanych z organizowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek.
9.Uwzględnianie opinii korzystających z oferty Poradni oraz wszystkich pracowników placówki w planowaniu zmian jakościowych i na ich bazie wypracowywanie nowych, najkorzystniejszych rozwiązań organizacyjnych.
10. Podejmowanie inicjatyw w środowisku lokalnym mających na celu współpracę placówek i instytucji zaangażowanych w udzielanie pomocy interdyscyplinarnej z planowaniem oddziaływań długofalowych.
11. Propagowanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej.
12. Oparcie pracy Poradni na formach zespołowych, zadaniowych, problemowych, wspierających.
13. Wprowadzanie zmian w procesie zarządzania placówką mających na celu usprawnianie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
14. Dbanie o korzystną atmosferę w Poradni, zarówno w stosunku do osób korzystających z oferty placówki, jak też wewnątrz zespołu pracowników, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, doskonalenie umiejętnosci samooceny, zapobieganie objawom wypalenia zawodowego.

Koncepcja pracy Poradni jest modyfikowana w miarę potrzeb i stanowi podstawę do opracowywania:
- Planu Rozwoju Poradni,
- Planu doskonalenia zawodowego pracowników Poradni - wieloletniego i rocznego,
- Planu pracy Poradni w danym roku szkolnym.

Koncepcja Pracy Poradni została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 09.02.2011r.

 

nowy formularz

42616 odwiedzin