starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Zapytanie ofertowe

A A A


Ocena ofert na dostawę serwera z oprogramowaniem

do godziny 13:00 dnia 11.08.2015 roku wpłynęło 7 ofert od następujących Firm

- Magdalena Kaźmierczak NIVER SP. JAWNA, 90-031 Łódź, ul. Tuwima 97

- STATIM, Piotr Wypijewski 01-743 Warszawa, ul. Głogowska 3

- Prosystem Paweł Knap, 05-509 Józefosław, ul. Tenisowa 15/1

- PREFER Z. Pilaszek Sp. Jawna, 00-403 Warszawa, ul. Solec 30/15

- JDA JAROSŁAW DASIAK, 55-330 Księginice, Magnoliowa 8

- POTRONICSIT SP. Z O.O. Dorota Adamczewska 91-074 Łódź, ul. Srebrzyńska 14

- PRO-COM Mariusz Faron, 96-500 Sochaczew, ul. Żwirki i Wigury 7/14

 

 

Po analizie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez firmę STATIM Piotr Wypijewski, 01-743 Warszawa, ul. Głogowska 3 na kwotę 5558,08 zł brutto.

Zapytanie ofertowe na dostawę serwera z oprogramowaniem

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie, reprezentowana przez Dorotę Klawenek – Dyrektora Poradni, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, prowadzonego na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm.) na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie

 1. M. J. Piłsudskiego 51

96 – 500 Sochaczew

tel.: (46) 862-52-19

faks.: (46) 862-52-19

e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Jaworski tel. 601-229-771

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego komputera typu serwer z oprogramowaniem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik do zapytania.
 3. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do zapytania.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 28 sierpnia 2015 roku

III.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być:
 3. a) złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dostawa serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie” i danymi Wykonawcy,
 4. b) opatrzona pieczątką firmową,
 5. c) posiadać datę sporządzenia,
 6. d) zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
 7. e) podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
 8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 9. Oferta powinna być dostarczona na adres Zamawiającego wskazany w dziale I zapytania w terminie do dnia 11.08.2015 roku do godziny: 1300 .
 10. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu otwarcia, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną dostarczone Wykonawcom na wskazane adresy poczty elektronicznej, jak również opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego: www.ppp.e-sochaczew.pl – pod zapytaniem.
 11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 12. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany – należy wskazać to na kopercie; wówczas będzie ona odczytywana w pierwszej kolejności. W przypadku wycofania oferty – należy przedłożyć pismo w terminie składania ofert z zaznaczeniem, że oferta tego Wykonawcy jest wycofywana.
 13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wnioskować o dokonanie uzupełnień. Uzupełnienie nie może dotyczyć ceny oferty.
 14. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.ppp.e-sochaczew.pl.
 15. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny. Zamówienie pozyska ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. W formularzu ofertowym należy podać cenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT (cenę brutto).

 1. ZAŁĄCZNIKI
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Specyfikacja techniczna – opis serwera i oprogramowania
 4. Wzór protokołu dostawy
 5. Wzór umowy.

 

W imieniu Zamawiającego:

Dorota Klawenek42616 odwiedzin