starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Procedury organizacji spotkań diagnostycznych i konsultacyjnych z małymi dziećmi do 4 r.ż.

A A A

Procedury organizacji spotkań diagnostycznych i konsultacyjnych

z małymi dziećmi do 4r.ż

 

 1. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, a potem ponownie w poradni przed badaniem rodzic podpisuje  stosowne oświadczenie).
 2. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie. Dzieci umawiane są na konkretne godziny. Do poradni przychodzi tylko jedno z rodziców i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być badane.
 3. Rodzic przychodzi do poradni zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej - maseczka lub przyłbica, wchodząc do przedsionka poradni rodzic dezynfekuje ręce. Dziecko myje ręce. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych.
 4. Przy wejściu rodzica z dzieckiem do poradni wyznaczony pracownik, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę, wykona pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Gdy okaże się, że temperatura u dziecka lub rodzica jest powyżej 37,3 stopni, nie będą podejmowane czynności diagnostyczne.
 5. W trakcie diagnozy lub terapii dzieci oraz pracownicy nie muszą być zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem. Dziecko powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 6. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku komunikowania się z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą.
 7. Na pierwszą wizytę do poradni przychodzi sam rodzic/opiekun prawny z dokumentami dziecka – jeśli takie posiada - w celu przeprowadzania wywiadu i udzielenia niezbędnych informacji o dziecku.
 8. Rodzic oczekuje na spotkanie przed poradnią lub w przedsionku poradni, (max 2 osoby) gdzie wypełnia stosowne dokumenty własnym długopisem lub wskazanym przez pracownika. Pozostając w przedsionku poradni i wypełniając stosowne dokumenty rodzic zachowuje społeczny dystans wynoszący min. 1,5 m do osoby, która go obsługuje i jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 9. Osoba badająca (wyposażona w środki ochrony indywidualnej) wychodzi po rodzica lub dziecko do przedsionka porani. Jeśli dziecko wymaga bliskości rodzica, wchodzą razem i rodzic czeka na korytarzu bądź tylko odprowadza dziecko i wychodzi na czas badania z poradni. Rodzice podczas oczekiwania na dziecko wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki lub mają zdezynfekowane ręce) i zachowują dystans społeczny od pozostałych na korytarzu osób.
 10. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia rąk (w zależności od sytuacji możliwa jest ich dezynfekcja).
 11. Osoba przeprowadzająca badanie wyposażona jest w plexi ochronną (która będzie znajdowała się na biurku), przyłbicę lub maseczkę, płyn dezynfekujący lub rękawiczki – można, ale  nie trzeba stosować.
 12. Z gabinetów usunięte są sprzęty i przedmioty, których nie da się skutecznie uprać lub zdezynfekować. Diagnosta dba o sprawną i wydajną wentylację podczas badania, zwiększa ilość przerw w pracy i stosuje dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo ( np. patyczek do wskazywania, nakładki foliowe na pomoce papierowe).
 13. Dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Rodzic zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk oraz musi być wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 14. Należy zachować jak największą możliwą odległość między osobą badającą a badanym (ok od 1,5 do 2 metrów). W przypadku badania psychologicznego lub diagnozy funkcjonalnej  nie da się zachować dystansu większego niż ok 60 cm.
 15. Jeżeli dziecko w trakcie badania manifestuje lub przejawia objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, wysypka) należy je bezzwłocznie przekazać oczekującemu rodzicowi.
 16. Codziennie gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia diagnozy. Między spotkaniami z kolejnymi dziećmi w danym gabinecie przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczenia. W tym czasie przeprowadza się dezynfekcję biurka, stolików, plexi oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy się  pomieszczenie, itd.
 17. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy lub terapii, powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości należy wycofać je z użytkowania lub zastąpić innymi.
 18. W czasie przerw nie ma możliwości korzystania przez dziecko z kącika zabaw na korytarzu.
 19. Klamki są systematycznie odkażane. W szczególnej higienie utrzymywane są ciągi komunikacyjne, sanitariaty oraz powierzchnie dotykowe.
 20. W uzasadnionych przypadkach wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami oraz porada odbywa się  telefonicznie lub online.

 

44245 odwiedzin