starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Powiatowy konkurs literacki

A A A

Powiatowy konkurs literacki

Powiatowy Konkurs Literacki

 Temat:  

„Poradnia- Pomoc ? Opieka? A może Nauka?” ( wiersz)

 REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie.

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie

 1. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51

96-500 Sochaczew

tel./ faks 046 862 52 19

 e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

 1. Adresaci konkursu, cel:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII oraz uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej,

- dla dzieci z klasy VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjów.

 Cele Konkursu:

 1. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
 3. Integracja z osobami niepełnosprawnymi – brak rywalizacji.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać wiersz na temat związany z Poradnią.
 3. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym.
 4. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć kopertę, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, adresem

oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – tytuł  wiersza.

 1. Jeden Autor może nadesłać tylko jeden wiersz.

6.Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

 1. Kryteria oceniania:
 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Akceptacja i przestrzeganie przyjętych w Regulaminie zasad uczestnictwa w Konkursie.
 3. Dostarczenie prac w podanym przez Organizatora terminie, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w dalszej części Regulaminu konkursu.
 4. Rodzic/opiekun prawny zgłaszając uczestnictwo swojego dziecka do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy oraz na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby informowania o wynikach konkursu. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. Każdy, kto bierze udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Rodzic i/lub opiekun Uczestnika ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody Zwycięzcom. Dane osobowe oraz wizerunek Zwycięzców mogą zostać również wykorzystane w celu promocji Konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej i innych mediach na terenie Polski.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.
 7. Przystępując do Konkursu rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku swojego dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa, wiek) oraz wyraża zgodę na na przekazanie do nich autorskich praw na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,poz.83) oraz do publikacji w Internecie.
 8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika poprzez wyrażenie zgody na udział swojego dziecka w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie utworu audio, video oraz foto, powstałych w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji określonych w 9 art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Termin i miejsce składania prac:
 10. Prace konkursowe należy składać (do Sekretariatu Poradni  od poniedziałku do piątku do godziny 15.00) lub listownie na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.
 11. Prace powinny być dodatkowo opatrzone dopiskiem „Powiatowy konkurs literacki”.
 12. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 25.05.2018r.
 13. Prace, które zostaną dostarczone do Poradni po wyznaczonym terminie lub które będą przygotowane niezgodnie z Regulaminem, nie będą podlegały ocenie.
 14. Dostarczone prace stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

VII.SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. O wyłonieniu zwycięskiej pracy zadecyduje specjalnie powołana Komisja.
 2. W skład Komisji wchodzić będzie: Dyrektor Poradni oraz wyznaczeni przez niego pracownicy pedagogiczni Poradni.
 3. Konkurs przewiduje nagrodę główną i wyróżnienia.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Ogłoszenie wyników dnia 29.05.2018r. Lista uczestników i laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Poradni.
 7. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 04.06.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie o godz. 15:00 ( sala konferencyjna) ul. Piłsudskiego 65
 8. Prace nie będą zwracane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

VIII. INFROMACJE KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sochaczewie e-sochaczew.pl.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych laureata konkursu oraz danych osób wyróżnionych, a także prawo do zamieszczania tych danych w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.
 4. Wyłonione w drodze ogłoszonego konkursu Logo staje się własnością Organizatora konkursu.
 5. Zwycięzca konkursu nieodpłatnie przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora konkursu w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania oraz publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania oraz prezentowania w mediach pracy konkursowej.
 6. Osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatora za nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu: Magdalena Kuśmierek

 

 

                         

KRTA ZGŁOSZENIA

DO KONKURSU LITERACKIEGO

 

„Poradnia- Pomoc ? Opieka? A może Nauka?” ( wiersz)

UWAGA:

Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM AUTOR PRACY:

Imię .................................................................

Nazwisko.........................................................

Rok urodzenia ........................................ klasa........................................................................

OPIEKUN PRAWNY:

Imię ........................................................ Nazwisko…………...................................................

……………………………………………….podpis autora pracy

……………………………………………….podpis opiekuna prawnego

ADRES DOMOWY:

………………………………………...ulica ............................................................................

kod ........................................................ miejscowość................................................................

Tel. ....................................................... e-mail….......................................................................

 

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej

pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na potrzeby promocji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sochaczewie. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51

96-500 Sochaczew zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

                              

PISEMNA ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

 

………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie na literackim  organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną             w Sochaczewie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu                      i akceptuję jego warunki.

 

………………………………                       ……….….…………………………………….

Miejscowość i data                                         Imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna

45067 odwiedzin